• UITNODIGING
  ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)
  Dinsdag 5 juli 2022, aanvang 20.00 uur
  Locatie: kantine


  AGENDA:

  1. Opening door de voorzitter.

  2. Vaststelling notulen van de ALV d.d. 1 maart 2022.
  U kunt als lid van FC RDC deze concept-notulen via het mailadres secretaris@fcrdc.nl opvragen. Deze notulen zullen u vervolgens omstreeks 3 juli 2022 digitaal worden toegezonden.

  3. Verantwoording door het bestuur over het gevoerde beleid over het afgelopen seizoen 2021/2022. Korte jaarverslagen zijn door een aantal commissies opgesteld en verwerkt in het jaarverslag van de secretaris. Dit verslag kunt u opvragen via secretaris@fcrdc.nl en zal u vervolgens omstreeks 3 juli 2022 digitaal worden toegezonden.

  4. Vaststelling door de ledenvergadering van de begroting voor het seizoen 2022/2023 zoals deze tijdens deze ALV door het bestuur gepresenteerd wordt, alsmede daaraan gekoppeld de vaststelling van de contributie voor het seizoen 2022/2023 na inflatiecorrectie.

  5. Bestuursverkiezing. Het bestuur is verheugd om twee kandidaat-bestuursleden te kunnen presenteren aan de leden van de ALV, te weten Carien v.d.Kamp en Johan Machiela. Carien is gevraagd om de portefeuille Penningmeester te vervullen en Johan is gevraagd om de portefeuille Interne Organisatie te vervullen. Het bestuur stelt voor om Carien en Johan te benoemen als bestuurslid. Vanuit de ALV bestaat de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging onder de daaraan verbonden procedure.

  Secretaris Wim Korte heeft eerder gemeld, dat hij op deze ALV zijn portefeuille als secretaris neerlegt. Wim is bereid om de ledenadministratie en, samen met Willy Hartman, de contributie te blijven doen. Helaas was bij het uitgaan van deze agenda geen kandidaat-bestuurslid voor de portefeuille secretaris bekend. Er bestaat ook hier de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging onder de daaraan verbonden procedure.

  Eventuele kandidaten kunnen zich alsnog verkiesbaar stellen voor deze portefeuille. (Huishoudelijk Reglement : Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, ondertekend door tenminste 5% van de stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij/zij in het bestuur ambieert).

  6. Vooruitblik seizoen 2022/2023

  • Verbouwingsactiviteiten clubhuis
  • Organisatiestructuur
  • Jeugd en selectie

  7. Rondvraag en Sluiting